اعضای هیئت مدیره

افشین وفادار

افشین وفادار

مؤسس و مدیر عامل

DBA: کارآفرینی
MBA: استراتژی بازاریابی
کارشناسی ارشد: آمار کاربردی
کارشناسی: ریاضیات محض
تجربه تحقیقات بازاریابی: ۱۳۷۵ تا کنون

فرزانه کریمی

فرزانه کریمی

قائم مقام مدیر عامل و مدیر ارشد تحقیقات سفارشی

کارشناسی ارشد: مدیریت آموزشی
کارشناسی: مدیریت آموزشی
تجربه تحقیقات بازاریابی: ۱۳۷۹ تا کنون

اعظم بابایی

اعظم بابایی

مدیر امور اداری

کارشناسی: تحقیقات
تجربه تحقیقات بازاریابی: ۱۳۸۰ تا کنون

الهام کامیار

الهام کامیار

مدیر تحقیقات کیفی

کارشناسی: تکنولوژی مواد غذایی
MBA: مدیریت صنعتی
تجربه تحقیقات بازاریابی: ۱۳۷۹ تا کنون