روش کیفی

در دنیا سهم تحقیقات کیفی از کل تحقیقات بازار 15 درصد در مقابل 71 درصدِ تحقیقات کمّی است (14% به سایر انواع تحقیقات تعلق دارد) (منبع: Global Market Research 2017, An ESOMAR Industry Report). این نسبت در راهبر بازار حدود ۳۰ درصد تحقیقات کیفی در مقابل ۷۰ درصد تحقیقات کمّی است. آماره‌ی فوق نشان‌دهنده‌ی عملکرد مناسب تیم تحقیقات کیفی راهبر بازار و تغییر نسبت‌های متوسط جهانی است.

اعتماد مشتریان راهبر بازار به تحلیل‌های بخش کیفی و سفارش متعدد پروژه‌های مربوطه باعث شده این تیم بتواند در عین رعایت استانداردهای بین‌المللی، حجم قابل‌توجهی از این نوع پروژه‌ها را طی سال انجام دهد. فقط در سال ۲۰۱۷ اجرای بیش از ۱۵۰ جلسه‌ی بحث گروهی (Focus Group Discussions - FGDs)، بیش از ۱۱۸ بازدید از منزل (In-Home Visits - IHVs)، بیش از ۱۱۸ مصاحبه‌ عمیق (In-Depth Interviews - IDIs) و ۲۰ خرید همراهی شده نشان از این توانایی بالاست.

روش‌های کیفی راهبر بازار:

  • جلسات بحث گروه کانونی یا مصاحبه گروه کانونی (FGD)
  • جلسات بحث گروه کوچک (MGD)
  • بازدید از منزل یا مصاحبه در منزل (IHV)
  • مصاحبه عمیق (IDI)
  • مصاحبه‌ دونفره (IPI)
  • خرید به همراه مشتریان یا خرید همراهی شده
  • مطالعات مردم‌نگاری (اتنوگرافی)

مصاحبه گروه کانونی
مصاحبه در منزل
مصاحبه عمیق
خرید به‌همراه مشتریان